logo - kopie

Nieuwsberichten

Loyaliteitsbonus RBC 2022

DE BONUS KAN OPLOPEN TOT € 1.700!

Elk paard die minimaal 10x start in het RB-circuit krijgt een bonus van € 100 per start. De bonus kan dus oplopen tot € 1.700 als in alle zeventien koersen op het gras en in Alkmaar wordt gestart. Dus voor alle helderheid: 9x starten is geen bonus, 10x starten is € 1.000, 11x starten is € 1.100 etc.

DOEL

Het doel van de bonus is natuurlijk duidelijk, het starten in Nederland in het algemeen, en op de RBC-banen in bijzonder, te bevorderen. Onze trouwe artiesten kunnen dus naast het prijzengeld ook een extra vergoeding verdienen in de vorm van een loyaliteitsbonus.

STARTEN, STARTEN, STARTEN EN FLEXIBEL, FLEXIBEL, FLEXIBEL

Je moet wel daadwerkelijk starten om in aanmerking te komen voor de bonus, geschrapte paarden tellen niet mee om tot de minimaal benodigde tien starts te komen.

Daarnaast geldt het volgende om in aanmerking te komen voor de bonus: Mocht je paard worden uitgeloot of mocht een koers wegens te geringe aangiftes worden geschrapt, dan wordt verwacht dat je start in een andere passende koers tijdens diezelfde meeting. Overigens helpt tijdig aangeven om te voorkomen dat je paard wordt uitgeloot. Als je je paard voor de deadline aangeeft op de website van de NDR, dan kan je niet worden uitgeloot ten gunste van een paard dat na de deadline is aangegeven. Tijdig aangeven verkleint dus de kans dat je moet starten in een andere koers dan de koers die je als trainer of eigenaar op het oog hebt om in aanmerking te komen voor de bonus.

WAT IS EEN PASSENDE KOERS?

Indien er geen reëel alternatief is als een paard wordt uitgeloot, dan geldt die uitloting als een start, maar de lat om zonder starten toch in aanmerking te komen voor de bonus ligt hoog. Immers starten en flexibiliteit zijn het devies voor de loyaliteitsbonus. Zo wordt een uitloting in een amateurkoers niet gehonoreerd als een start, als er ook in een professionele koers kan worden gestart en vice versa. Gaat de montekoers niet door of de claimkoers? Dan is dat geen reden om zonder te starten in aanmerking te komen voor de bonus als kan worden gestart in een gewone aangespannen koers.

Voor de exacte bewoordingen verwijzen we naar het reglement weergegeven onder het kopje spelregels
In uitzonderlijke gevallen kunnen starts op Wolvega worden gezien als een start in het RB-circuit, bijvoorbeeld als finales worden uitgeschreven op Wolvega vlak voor of na een RBC meeting. Dit wordt dan bij de uitschrijving van die koers weergegeven. Ook als paarden op verzoek van de RBC-organisatie in PMU-koersen op Wolvega of Duindigt starten vlak voor of na een RBC-meeting dan kan die start toch tellen als een start op een RBC-meeting. Het initiatief gaat in dit soort situaties altijd uit van de RBC-organisatie.

VERDELING

De bonus wordt 75%-25% verdeeld tussen de eigenaar en de trainer. Er wordt in principe uitbetaald aan de eigenaar en de trainer van het paard op 31 december van 2022. Bij wisselingen van eigenaar of trainer in 2022 houden de oude eigenaren en trainers recht op een na rato deel van de bonus. Zij moeten zich echter dan wel zelf melden bij de organisatie voor 31 januari 2023!

GALA

Het is de bedoeling een event te organiseren waarin we de kampioenen van de RBC-banen gaan huldigen. De “bonuscheques” worden tijdens dit event uitgereikt en de rechthebbenden worden verwacht zelf of via een vertegenwoordiger de bonuscheques lijfelijk in ontvangst te nemen en mee te werken aan publiciteit rond de uitreiking van de bonus. Lees dit als, er worden foto’s en films gemaakt van de uitreiking en je wordt geacht hieraan je medewerking te verlenen.

TEN SLOTTE

Wij denken dat we met dit bonussysteem een mooi instrument neerzetten om de breedtesport te stimuleren. Het is wel duidelijk een “voor-wat-hoort-wat-bonus”. De organisatie steekt haar nek uit met dit systeem, mede omdat er geen maximum aan de totaal uit te betalen bonus zit. Komen er tien paarden voor de bonus in aanmerking? Of twintig? Of nog meer? Wij weten het niet.

De loyaliteit moet echter van twee kanten komen, de organisatie verwacht van de deelnemers vooral flexibiliteit als een keer niet kan worden gestart in de beoogde koers. Niet starten, is derhalve geen bonus, ongeacht de reden waarom er niet wordt gestart! Wellicht komt dit hard en onrechtvaardig over, maar het moet uiteindelijk ook voor ons uitvoerbaar zijn en wij hebben simpelweg niet de tijd, de expertise en de energie om redenen voor het niet starten te interpreteren en te wegen.

DE SPELREGELS:

1. Een paard moet minimaal tien van de zeventien koersdagen starten in het RB-circuit om in aanmerking te komen voor de loyaliteitsbonus.

2. Indien een of meerdere meetings in het RB-circuit volledig vervallen, zal worden getracht alternatieve meetings aan te bieden. Mochten er uiteindelijk minder dan zeventien meetings kunnen worden aangeboden, dan zullen de genoemde aantallen en bedragen naar rato worden aangepast op een wijze waarop afronding altijd in het voordeel van de deelnemers zal zijn.

3. De bonus bedraagt bij minimaal tien starts € 100 per start. Dus bij negen starts wordt geen bonus ontvangen, bij tien starts € 1.000, bij elf starts € 1.100 etc.

4. Alleen daadwerkelijk starten wordt beloond, indien een paard na de aangifte wordt geschrapt telt dat niet als een start.

5. Indien een paard wordt uitgeloot of als de koers waarvoor het paard is aangegeven in het geheel niet doorgaat, kan de uitloting in uitzonderlijke gevallen worden gezien als een start, omdat er geen alternatieve mogelijkheden zijn om die koersdag te starten. Alternatieven ontbreken als:

a. Een paard wordt uitgeloot in de topklasse en het paard op winsom niet in een andere koers past.

b. Een paard wordt uitgeloot en de koers een winsomklasse hoger is ook volledig bezet.

c. Een paard wordt uitgeloot en het enige alternatief qua winsom is om met het paard in een montekoers te starten.

6. Incidenteel kunnen starts op andere Nederlandse banen meetellen als een start in het RB-circuit. Deze situatie kan zich voordoen als:

a. In overleg met Victoriapark RBC-finales worden uitgeschreven waardoor het reëel gezien niet mogelijk is om te starten tijdens een RBC-meeting die vlak voor of na deze finale wordt georganiseerd. Dit wordt dan bij de uitschrijving van de desbetreffende koers weergegeven.

b. Victoriapark of Duindigt een beroep doet op de RBC-organisatie om een of enkele paarden over te hevelen van een RBC-koersdag naar een PMU-meeting op het Victoriapark of Duindigt. Zulks natuurlijk altijd in overleg met de betrokken trainers.

7. Situaties die wel als passend worden gezien als een paard wordt uitgeloot zijn:

a. Het starten in een aangespannen koers als niet kan worden gestart in een koers onder het zadel.

b. Het starten in een amateurkoers als niet kan worden gestart in de koers voor professionals.

c. Het starten in een koers voor professionals als niet kan worden gestart in de amateurkoers.

d. Het starten in een “gewone” koers als niet kan worden gestart in een claimkoers.

e. Een winsomklasse hoger starten als niet kan worden gestart in de eigen winsomklasse.

f. Het starten over een andere afstand of via een andere startmethode dan oorspronkelijk beoogd.

g. Ook combinaties van bovenstaande situaties zien wij als passend.

Als dergelijke situaties zich voordoen geldt de uitloting dus niet als een legitieme reden om niet te starten en toch in aanmerking te komen voor de bonusregeling.

8. De bonus wordt 75%-25% verdeeld tussen de eigenaar en trainer. De bonus wordt geen onderdeel van de winsom van het paard.

9. De bonus wordt in principe uitbetaald aan de eigenaar en trainer zoals geregistreerd bij de NDR op 31 december 2022. Indien het paard in de loop van 2022 van trainer of eigenaar is gewisseld, hebben de oude trainers en/of eigenaren recht op na rato deel van de bonus, maar dit moeten de betrokkenen wel zelf bij de organisatie melden en wel voor 31 januari 2023. Er is geen verplichting vanuit de organisatie zelf om op zoek te gaan naar oude eigenaren of trainers.

10. Ook indien het paard definitief is uitgevoerd, is overleden, op 31 december 2022 niet meer in training staat of is verkocht zonder papieren, dienen rechthebbenden op de bonus zichzelf te melden bij de organisatie voor 31 januari 2023.

11. De loyaliteitsbonus zal worden uitgereikt op een nog nader te bepalen moment in het begin van 2023, bijvoorbeeld tijdens het kampioenengala van het RB-circuit. De bonus moet lijfelijk worden afgehaald tijdens deze uitreiking, dat mag eventueel geschieden door een vertegenwoordiger van de rechthebbende. Waarbij wel moet worden meegewerkt aan te genereren publiciteit tijdens deze uitreiking. Lees: we willen met alle rechthebbenden op de film en op de foto!

12. De organisatie houdt zich het recht voor om in onvoorziene gevallen de spelregels uit te breiden of aan te passen.